Αποτελέσματα πρόσκλησης για το έργο “Προμήθεια συσκευής μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας”