Τον Φεβρουάριο του 2015 ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Στεφάνου αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρείχε το θεσμικό πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αναγνωρίστηκε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ως Οργάνωση Παραγωγών στο Τομέα Ελαιολάδου, αριθμώντας  190 μέλη τα οποία καλλιεργούν περίπου 3.500 στρέμματα ελαιώνων.

Ως επίσημα αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στον Τομέα Ελαιολάδου έχει αναλάβει την υλοποίηση επιχειρησιακού προγράμματος στα πλαίσια των Καν (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 διάρκειας τριών ετών (2015-2018)

Στόχοι

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΟΕΦ ΑΣ Αγίου Στεφάνου έχει τριπλή στόχευση:

  • Τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο κατά την ελαιοκαλλιέργεια όσο και κατά τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου
  • Τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου με παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στις ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις των μελών της Οργάνωσης και στο συνεταιριστικό ελαιοτριβείο
  • Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας με παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στις εκμεταλλεύσεις των μελών της Οργάνωσης.

Η τριπλή αυτή στόχευση είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το όραμα της Οργάνωσης το οποίο αντανακλά την προσήλωση της σε τρεις κυρίαρχες ιδέες: ποιότητα, συλλογικότητα & υπευθυνότητα.

 Δράσεις

Η επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΟΕΦ ΑΣ Αγίου Στεφάνου έχει ως σημείο εκκίνησης την ενθάρρυνση της υιοθέτησης από τα μέλη της των αρχών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας συνιστά ένα μοντέλο λειτουργίας της ελαιοκομικής εκμετάλλευσης στο οποίο ενσωματώνονται οι αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος και της παραγωγής προϊόντων ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται διαδικασίες που αφορούν στην οργάνωση της λειτουργίας της εκμετάλλευσης καθώς και σχέδια διαχείρισης των καλλιεργητικών πρακτικών ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση όχι μόνο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αλλά και με τις απαιτήσεις του προτύπου Agro 2.1/2.2-3.  Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που έχει σχεδιαστεί για τη ΟΠ ΑΣ Αγίου Στεφάνου μετά την επιτυχή εφαρμογή του κατά την ελαιοκομική περίοδο 2015-2016 έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα TUV HELLAS. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας.

Στη γενικότερη προσπάθεια για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας εντάσσονται και οι πρωτοβουλίες της ΟΕΦ αφενός για τον εφοδιασμό των παραγωγών –μελών της με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αποφυγή της υποβάθμισης της ποιότητας του ελαιόκαρπου κατά το στάδιο της συγκομιδής (όπως δίχτυα και σακιά) αφετέρου για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων άρδευσης των ελαιώνων με σκοπό τον περιορισμό των απωλειών αρδευτικού νερού σε επιλεγμένες τοποθεσίες.

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω λειτουργούν οι δράσεις εκσυγχρονισμού στοιχείων του εξοπλισμού του ελαιοτριβείου καθώς και η καθιέρωση σε αυτό συστημάτων διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται αφενός προμήθειες του αναγκαίου εξοπλισμού αφετέρου ο σχεδιασμός και ανάπτυξη αντίστοιχων συστημάτων που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22000:2005 (για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων) και ISO 22005:2008 (για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων).

Σημαντικό κομμάτι της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλει η ΟΕΦ με στόχο τον περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος είναι η πρωτοποριακή για τα δεδομένα της ελαιοπαραγωγής στην Κρήτη και την Ελλάδα τεχνολογία που έχει υιοθετήσει για την επεξεργασία των αποβλήτων του ελαιουργείου της. Για το σκοπό αυτό έχει προγραμματίσει την εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας των αποβλήτων με τη χρήση ενεργών αργιλικών ιζημάτων (γεωχημική μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων).  Το κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι βασίζεται στη χρήση φυσικών υλικών τα οποία έχουν την ικανότητα στις κατάλληλες αναλογίες να δεσμεύουν το ρυπαντικό φορτίο των υγρών αποβλήτων, με αποτέλεσμα την παραγωγή νερού υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί εντός υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή να διατεθεί αμέσως στο περιβάλλον χωρίς επιπλέον επεξεργασία, καλύπτοντας τις προδιαγραφές που θέτει η κείμενη νομοθεσία

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και ο παρόν δικτυακός τόπος ο οποίος αποτελεί το νέο παράθυρο επικοινωνίας της Οργάνωσης με τα μέλη της και με άτομα που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την ΟΕΦ και τις δραστηριότητες της.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

AGRO 2-1, 2-2/3

ISO 22000:2005

ISO 22005:2007