ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2021

O ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ως επίσημα αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στον Τομέα Ελαιόλαδου υλοποιεί για την περίοδο 2018-2021 πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Συνεταιρισμού μέσω της οποίας επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τα δυνατά του σημεία και να περιορίσει τις αδυναμίες του καλύπτοντας τις ανάγκες του και αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία του προηγούμενου προγράμματος

 

Οι κεντρικοί στόχοι του προγράμματος

 • Μετριασμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων

 • Βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου

 • Ενίσχυση της διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας στο ελαιουργείο

 • Βελτίωση αναγνωρισιμότητας

Οι στόχοι του προγράμματος προσεγγίζονται μέσω εννέα δράσεων που διακρίνονται για την εσωτερική τους συνοχή και συμπληρωματικότητα.

Οι δράσεις του προγράμματος

Εναλλακτικές τεχνικές καταπολέμησης δάκου. Αφορά στην πιλοτική εφαρμογή νέων τεχνικών καταπολέμησης του δάκου στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των συνθετικών εντομοκτόνων στο περιβάλλον αλλά και στην ποιότητα του ελαιολάδου που παράγει ο Συνεταιρισμός

Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Η δράση αφορά στη συνέχιση της τήρησης των απαιτήσεων του προτύπου Agro 2.1/2.2-3 από το σύνολο των μελών της ΟΕΦ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου με παράλληλη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τεχνικές μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος. Αφορά στην πιλοτική αξιολόγηση και ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών μέσω της οποίας προσδιορίζεται το ανθρακικό αποτύπωμα. Σε πλήρη ανάπτυξη περιλαμβάνει την υιοθέτηση πρακτικών μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Κατάρτιση παραγωγών. Είναι μια δράση με προοπτικές που εκτείνονται πέραν της ολοκλήρωσης του προγράμματος. Μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων επιδιώκεται η αξιολόγηση υφιστάμενων και νέων καλλιεργητικών πρακτικών σε συγκεκριμένα θέματα όπως η λίπανση, η φυτοπροστασία, η συγκομιδή κλπ

Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό. Περιλαμβάνει την προμήθεια και διανομή στα μέλη της ΟΕΦ εξοπλισμού που αφορά στη συγκομιδή

Αναβάθμιση εξοπλισμού ελαιουργείου. Η δράση περιλαμβάνει κυρίως την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για τη βελτίωση των συνθηκών μάλαξης του ελαιοκάρπου

Διαχείριση ιχνηλασιμότητας στο ελαιουργείο. Η δράση αφορά στην εφαρμογή των απαιτήσεων διεθνών προτύπων που αφορούν στην τήρηση της ινχηλασιμότητας

Διαχείριση ασφάλειας ελαιολάδου. Η δράση αφορά στην εφαρμογή των απαιτήσεων διεθνών προτύπων για τη εξασφάλιση των αγοραστών του ελαιολάδου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγιεινή του ελαιολάδου

Διάδοση πληροφοριών. Η δράση έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση του διαδικτύου και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης για τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του συνεταιρισμού και των προσπαθειών που αναπτύσσει για την παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2018

Κατά την περίοδο 2015-2018 ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ υλοποίησε πρόγραμμα το οποίο περιείχε δράσεις από 4 τομείς με τους ακόλουθους στόχους

Τα κυριότερα αποτελέσματα από την υλοποίησή του έχουν ως εξής:

 • Πλήρης συμμόρφωση των διαδικασιών παραγωγής ελαιοκάρπου (σε έκταση που υπερβαίνει τα 3.000 στρέμματα) από το σύνολο των μελών της ΟΕΦ (≈ 180 άτομα κ.μ.ο./έτος) με τις απαιτήσεις του προτύπου ολοκληρωμένης διαχείρισης Agro 2.1-2.2/3. Η προσπάθεια αυτή θεωρήθηκε ως μια σημαντική επιτυχία με πολλαπλές προεκτάσεις όπως α) η αναγνώριση εκ μέρους των παραγωγών της σημαντικότητας της γεωτεχνικής υποστήριξής τους στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των εισροών τους β) η παραγωγή σημαντικής ποσότητας, σε ετήσια βάση, ελαιοκάρπου με απουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και γ) η οργάνωση του προγραμματισμού συγκομιδής και παράδοσης του ελαιοκάρπου

 • Βελτίωση της οργάνωσης του ελαιουργείου και πιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας τους σύμφωνα με το πρότυπα ISO 22005 & ISO 22000 για τη διαχείριση της ιχνηλασιμότητας και για τη διαχείριση της ασφάλειας του ελαιολάδου. Με την πιστοποίηση του ελαιουργείου δημιουργήθηκαν συνθήκες αναβάθμισης της εικόνας του ελαιολάδου της ΟΕΦ καθώς τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με διεθνείς προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας.

 • Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του τεχνογνωσιακού επιπέδου των παραγωγών – μελών της ΟΕΦ καθώς και όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία, η οποία εξασφαλίστηκε μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα κατάρτισης σε λειτουργικά, διαχειριστικά και τεχνικά ζητήματα κατά την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

 • Αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος διαχείρισης των υποπροϊόντων παραγωγής ελαιολάδου με τη δημιουργία κατάλληλης μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου που παρέχει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης αυτών στην άρδευση των ελαιώνων

 • Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής και παράδοσης του ελαιοκάρπου με στοχευμένες προμήθειες κατάλληλου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τα μέλη της ΟΕΦ

 • Βελτίωση των συνθηκών παραλαβής και επεξεργασίας του ελαιοκάρπου μέσω στοχευμένων και μικρού κόστους παρεμβάσεων στον υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό (δίσκοι διαχωριστήρα, καδοζυγός , πλυστικό μηχάνημα, αντλία λαδιού).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

AGRO 2-1, 2-2/3

ISO 22000:2005

ISO 22005:2007