ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022

O ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ως επίσημα αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στον Τομέα Ελαιόλαδου υλοποιεί για την περίοδο 2021-2022 πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Συνεταιρισμού μέσω της οποίας επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τα δυνατά του σημεία και να περιορίσει τις αδυναμίες του καλύπτοντας τις ανάγκες του και αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία του προηγούμενου προγράμματος

 

Οι κεντρικοί στόχοι του προγράμματος

 • Μετριασμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων
 • Βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου
 • Η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας στο ελαιουργείο
 • Η διάδοση πληροφοριών

Οι στόχοι του προγράμματος προσεγγίζονται μέσω έντεκα δράσεων που διακρίνονται για την εσωτερική τους συνοχή και συμπληρωματικότητα.

 

Οι δράσεις του προγράμματος

 • Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου: Η δραστηριότητα αποτελεί επέκταση αντίστοιχης δραστηριότητας που εφαρμόστηκε κατά το προηγούμενο πρόγραμμα και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών της ΟΕΦ για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας του ελαιολάδου, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης συνθετικών εντομοκτόνων και της μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας των ελαιώνων.
 • Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης: Η δράση αφορά πλέον τη τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου Agro2 από το σύνολο των μελών της ΟΕΦ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου με παράλληλη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Επιδεικτική εφαρμογή τεχνικών μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος στην ελαιοκαλλιέργεια: Γίνεται εφαρμογή μεθοδολογίας που βασίζεται στην ανάλυση κύκλου ζωής του ελαιολάδου (Life Cycle Analysis) κατά την οποία γίνεται μια λεπτομερής αξιολόγηση και ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών, πραγματοποιείται ο υπολογισμός αερίων του θερμοκηπίου και διατυπώνονται προτάσεις προς εφαρμογή οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα.
 • Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό: Είναι μια δράση με προοπτικές που εκτείνονται πέραν της ολοκλήρωσης του προγράμματος. Μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων επιδιώκεται η αξιολόγηση υφιστάμενων και νέων καλλιεργητικών πρακτικών σε συγκεκριμένα θέματα όπως η λίπανση, η φυτοπροστασία, η συγκομιδή κλπ
 • Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό: Περιλαμβάνει την προμήθεια και διανομή στα μέλη της ΟΕΦ εξοπλισμού που αφορά στη συγκομιδή
 • Βελτίωση συνθηκών παραγωγής ελαιολάδου: Η ΟΕΦ έχει προγραμματίσει τη συνέχιση της αναβάθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού του ελαιουργείου με στόχο την βελτίωση των συνθηκών επεξεργασίας του ελαιοκάρπου για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου και την ταυτόχρονη μείωση παραγωγικού και ενεργειακού κόστους.
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας ελαιοτριβείου: Προκειτα να αναπτυχθεί ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας, το οποίο θα καλύψει τα στάδια από την συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως και την πώληση του ελαιολάδου, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια αποθήκευσης, ελαιοποίησης και δεξαμενισμού.
 • Λειτουργία συστήματος διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007: Δεδομένης της σχετικής εμπειρίας που αποκτήθηκε η ΟΕΦ προγραμματίζει τη συνέχιση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για τη διατήρηση της συμμόρφωσης της με τις απαιτήσεις του προτύπου και κατ’ επέκταση της σχετικής πιστοποίησης.
 • Λειτουργία συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στο ελαιοτριβείο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018: Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 22000:2018 αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την ασφάλεια και τη ποιότητα του τροφίμου σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τη παραγωγή έως την κατανάλωση, και βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης HACCP και στο CODEX ALIMENTARIUS.
 • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου: Η ΟΕΦ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγει θα διενεργεί ετησίως αναλύσεις ελαιόλαδων για την ποιότητα και την γνησιότητά τους, στο στάδιο της παραλαβής τους, καθώς και στα τελικά προϊόντα. Τα είδη των αναλύσεων που θα διενεργηθούν θα προσδιοριστούν από την ΟΕΦ βάσει των εμπορικών προδιαγραφών και ποιοτικών συμμορφώσεων που ισχύουν. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αξιολογούνται κατάλληλα για τον εντοπισμό των αιτιών στην περίπτωση που αποκλίνουν από τα θεσπισμένα όρια.
 • Επικοινωνιακή προβολή προγράμματος: Η δραστηριότητα αφορά στην ενίσχυση επικοινωνιακής προβολής της δραστηριότητας της ΟΕΦ μέσω της διάχυσης πληροφοριών. Το ενημερωτικό/ πληροφοριακό υλικό που θα αξιοποιηθεί για την προβολή του προγράμματος καλύπτει γνωστοποιήσεις ενεργειών της Διοίκησης της ΟΕΦ και Τεχνικών Συμβούλων, δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν από την εφαρμογή των επιμέρους δραστηριοτήτων και πληροφορίες που αναδεικνύουν εξελίξεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, οι οποίες συνδέονται με το έργο της ΟΕΦ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2021

O ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ως επίσημα αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στον Τομέα Ελαιόλαδου υλοποιεί για την περίοδο 2018-2021 πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Συνεταιρισμού μέσω της οποίας επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τα δυνατά του σημεία και να περιορίσει τις αδυναμίες του καλύπτοντας τις ανάγκες του και αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία του προηγούμενου προγράμματος

 

Οι κεντρικοί στόχοι του προγράμματος

 • Μετριασμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων

 • Βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου

 • Ενίσχυση της διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας στο ελαιουργείο

 • Βελτίωση αναγνωρισιμότητας

Οι στόχοι του προγράμματος προσεγγίζονται μέσω εννέα δράσεων που διακρίνονται για την εσωτερική τους συνοχή και συμπληρωματικότητα.

Οι δράσεις του προγράμματος

Εναλλακτικές τεχνικές καταπολέμησης δάκου. Αφορά στην πιλοτική εφαρμογή νέων τεχνικών καταπολέμησης του δάκου στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των συνθετικών εντομοκτόνων στο περιβάλλον αλλά και στην ποιότητα του ελαιολάδου που παράγει ο Συνεταιρισμός

Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Η δράση αφορά στη συνέχιση της τήρησης των απαιτήσεων του προτύπου Agro 2.1/2.2-3 από το σύνολο των μελών της ΟΕΦ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου με παράλληλη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τεχνικές μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος. Αφορά στην πιλοτική αξιολόγηση και ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών μέσω της οποίας προσδιορίζεται το ανθρακικό αποτύπωμα. Σε πλήρη ανάπτυξη περιλαμβάνει την υιοθέτηση πρακτικών μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Κατάρτιση παραγωγών. Είναι μια δράση με προοπτικές που εκτείνονται πέραν της ολοκλήρωσης του προγράμματος. Μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων επιδιώκεται η αξιολόγηση υφιστάμενων και νέων καλλιεργητικών πρακτικών σε συγκεκριμένα θέματα όπως η λίπανση, η φυτοπροστασία, η συγκομιδή κλπ

Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό. Περιλαμβάνει την προμήθεια και διανομή στα μέλη της ΟΕΦ εξοπλισμού που αφορά στη συγκομιδή

Αναβάθμιση εξοπλισμού ελαιουργείου. Η δράση περιλαμβάνει κυρίως την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για τη βελτίωση των συνθηκών μάλαξης του ελαιοκάρπου

Διαχείριση ιχνηλασιμότητας στο ελαιουργείο. Η δράση αφορά στην εφαρμογή των απαιτήσεων διεθνών προτύπων που αφορούν στην τήρηση της ινχηλασιμότητας

Διαχείριση ασφάλειας ελαιολάδου. Η δράση αφορά στην εφαρμογή των απαιτήσεων διεθνών προτύπων για τη εξασφάλιση των αγοραστών του ελαιολάδου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγιεινή του ελαιολάδου

Διάδοση πληροφοριών. Η δράση έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση του διαδικτύου και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης για τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του συνεταιρισμού και των προσπαθειών που αναπτύσσει για την παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2018

Κατά την περίοδο 2015-2018 ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ υλοποίησε πρόγραμμα το οποίο περιείχε δράσεις από 4 τομείς με τους ακόλουθους στόχους

Τα κυριότερα αποτελέσματα από την υλοποίησή του έχουν ως εξής:

 • Πλήρης συμμόρφωση των διαδικασιών παραγωγής ελαιοκάρπου (σε έκταση που υπερβαίνει τα 3.000 στρέμματα) από το σύνολο των μελών της ΟΕΦ (≈ 180 άτομα κ.μ.ο./έτος) με τις απαιτήσεις του προτύπου ολοκληρωμένης διαχείρισης Agro 2.1-2.2/3. Η προσπάθεια αυτή θεωρήθηκε ως μια σημαντική επιτυχία με πολλαπλές προεκτάσεις όπως α) η αναγνώριση εκ μέρους των παραγωγών της σημαντικότητας της γεωτεχνικής υποστήριξής τους στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των εισροών τους β) η παραγωγή σημαντικής ποσότητας, σε ετήσια βάση, ελαιοκάρπου με απουσία υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και γ) η οργάνωση του προγραμματισμού συγκομιδής και παράδοσης του ελαιοκάρπου

 • Βελτίωση της οργάνωσης του ελαιουργείου και πιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας τους σύμφωνα με το πρότυπα ISO 22005 & ISO 22000 για τη διαχείριση της ιχνηλασιμότητας και για τη διαχείριση της ασφάλειας του ελαιολάδου. Με την πιστοποίηση του ελαιουργείου δημιουργήθηκαν συνθήκες αναβάθμισης της εικόνας του ελαιολάδου της ΟΕΦ καθώς τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με διεθνείς προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας.

 • Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του τεχνογνωσιακού επιπέδου των παραγωγών – μελών της ΟΕΦ καθώς και όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία, η οποία εξασφαλίστηκε μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα κατάρτισης σε λειτουργικά, διαχειριστικά και τεχνικά ζητήματα κατά την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

 • Αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος διαχείρισης των υποπροϊόντων παραγωγής ελαιολάδου με τη δημιουργία κατάλληλης μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου που παρέχει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης αυτών στην άρδευση των ελαιώνων

 • Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής και παράδοσης του ελαιοκάρπου με στοχευμένες προμήθειες κατάλληλου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τα μέλη της ΟΕΦ

 • Βελτίωση των συνθηκών παραλαβής και επεξεργασίας του ελαιοκάρπου μέσω στοχευμένων και μικρού κόστους παρεμβάσεων στον υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό (δίσκοι διαχωριστήρα, καδοζυγός , πλυστικό μηχάνημα, αντλία λαδιού).