Παραλαβή εξοπλισμού μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων.